REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

https://www.swiatgraczy.pl

§ 1. WPROWADZENIE 1.1.W portalu internetowym http://www.światgraczy.pl zwany dalej portalem można, tworzyć recenzję dotyczące gier, zarejestrować się, stworzyć profil, w którym będzie się dodawać gry do ulubionych oraz wyrażać opinię w postaci komentarzy na temat gry. 1.2.Treści umieszczone na portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu możliwa jest po zarejestrowaniu. 1.3.Właścicielem portalu jest PKMedia Piotr Kamiński, ul. Skrzetuskiego 50, 54-515 Wrocław, NIP: 8942931079 - zwany dalej administratorem.
§ 2. DEFINICJA POJĘĆ 2.1.Regulamin – niniejszy dokument, określa zasady działania funkcjonowania Serwisu, ustala prawa i obowiązki Uczestników, a także prawa i obowiązki Administratora. 2.2.Administrator / Usługodawca – PKMedia Piotr Kamiński, ul. Skrzetuskiego 50, 54-515 Wrocław, NIP:8942931079. 2.3.Serwis/ Portal – wszelkie strony internetowe, działające w domenie http://www.swiatgraczy.pl, stanowiące własność Administratora. 2.4.Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu, bez względu na to czy jest zarejestrowana. 2.5.Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Aktywacji Konta. 2.6.Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach portalu, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z usług. 2.7.Login - nazwa Użytkownika, służący jego identyfikacji wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji, w trakcie uzyskiwania dostępu do portalu. 2.8.Hasło – unikalny ciąg znaków stworzonych przez Użytkownika, zapewniający mu dostęp do konta. 2.9.Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Użytkownika danych umożliwiających utworzenie konta, w szczególności wybór i ustalenie Loginu i Hasła. 2.10.Aktywacja Konta – przeprowadzenie procesu umożliwiającego zalogowania się do portalu, poprzez dostarczenie Użytkownikowi, wiadomości w postaci maila zawierającego link umożliwiający Aktywację Konta. 2.11.Recenzja – analiza i ocena filmu. 2.12.Komentarz / Post – podstawowa forma wypowiedz Użytkownika w Portalu, dostępna po Aktywacji Konta. 2.13.Materiały – teksty, Recenzje, opracowania, obrazy, grafiki zamieszone przez Użytkownika zarejestrowanego na serwerach administratora w celu ich publikacji w portalu. 2.14.Polityka Prywatności – dokument regulujący szczegółowe zasady prowadzenia Polityki Prywatności wobec Użytkowników, który został wyszczególniony w § 10 niniejszego dokumentu. 2.15.Umowa – Umowa zawierana drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 2.16.Nadużycia / Łamanie Regulaminu – wszelkie działania Użytkownika, które są niezgodne z niniejszym dokumentem.
§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU 3.1.Właścicielem Serwisu jest PKMedia Piotr Kamiński, ul. Skrzetuskiego 50, 54-515 Wrocław, NIP:8942931079. 3.2.Prowadzenie przez Administratora Serwisu obejmuje przede wszystkim: a. Umożliwienie Użytkownikowi Zarejestrowanemu dodanie własnych Materiałów.b. Umożliwienie dodawania przez Użytkownika Zarejestrowanego Komentarzy w formie Postów. 3.3.W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać: a. Komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączone z Internetem. b. Zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlenie na ekranie dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików ,,cookies”. c. Obsługę Flash lub HTML 5.0. 3.4.Administrator nie gwarantuje, że Serwis będzie działał prawidłowo w przypadku braku spełnienia wymogów technicznych. 3.5.Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami znajdującymi w Serwisie.
§ 4. REJESTRACJA W PORTALU4.1.Rejestracja konta w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna. 4.2.Aby Użytkownik się zarejestrował, musi założyć Konto co umożliwi mu skorzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu min. komentowania, dodawania filmów do ulubionych, pisanie Recenzji oraz innych czynności wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu. 4.3.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza, który jest dostępny na Portalu. 4.4.Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić pola: Login, Hasło, mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji dla celów świadczenia usług w portalu. 4.5.Użytkownik może określić swoje imię i nazwisko, płeć oraz rok urodzenia, lecz nie jest to warunkiem niezbędnym do stania się Użytkownikiem Zarejestrowanym. 4.6.W wyniku Rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto Użytkownika. 4.7.Administrator prześle do Użytkowania prośbę o Aktywację Konta na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika. Po zaakceptowaniu prośby przesłanej na adres poczty elektronicznej mamy do czynienia z Użytkownikiem Zarejestrowanym. 4.8.W przypadku braku akceptacji prośby o Aktywację Konta w ciągu 24 godzin możliwe jest wygaśnięcie linku przesłanego na adres poczty elektronicznej. 4.9.W wyniku pomyślnie zakończonej Rejestracji, Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego oraz możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu w tym w szczególności z możliwością komentowania. 4.10.Usunięcie konta powoduje trwałe usunięcie danych z portalu.
§ 5. ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY ORAZ RECENZJI 5.1.Zarejestrowany Użytkownik może zamieszać na portalu Komentarze, Recenzję filmów. Administrator nie ingeruje w treść Komentarza oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane publikacją. 5.2.Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany lub usunięcia Komentarza, lub Recenzji, gdy jest to niezgodne z niniejszym Regulaminem, narusza chronione prawa dobra podmiotów trzecich lub dobre zwyczaje. 5.3.Korzystanie z portalu, jak i również dodawanie Komentarzy lub Recenzji jest bezpłatne. 5.4.Użytkownik Zarejestrowany w momencie publikacji Komentarza lub Recenzji oświadcza, że przekazuję wszelkie prawa autorskie do treści Administratorowi. 5.5.Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za dodawanie Komentarzy lub Recenzji w momencie przekazywania praw autorskich Administratorowi. 5.6.W przypadku, gdy strona trzecia wystąpiła z roszczenia w stosunku do administratora z tytułu umieszczenia przez Użytkownika treści naruszających prawo. Administrator może powołać się na przekazane prawa do treści od Użytkownika oraz wskazać niezbędne dane
§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 6.1.Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 6.2.Użytkownik ma prawo do korzystania z portalu poprzez przeglądanie i czytanie zasobów w nim umieszczonych, z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów. 6.3.Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów, poprzez powstrzymanie się od publikowania treści naruszających dobra osobiste, uczucia innych Użytkowników, treści wulgarnych, dyskryminujących oraz takich, które według Administratora zostaną uznane za niewłaściwe. 6.4.Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji ze szczególnym uwzględnieniem komentowania, w przypadku nagminnego Łamania postanowień Regulaminu, za pomocą zablokowania konta Użytkownikowi lub nałożenie blokady na określony adres IP. 6.5.Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych, jak również udostępnienia niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania. 6.6.Administratorowi przysługę prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny w każdym czasie. 6.7.Użytkownik może samodzielnie rozwiązać Umowę poprzez usunięcia konta lub skierowanie wiadomości na [email protected]
§ 7. REKLAMACJE 7.1.Wszelkie reklamację związane z funkcjonowaniem Serwisu powinny być kierowane na adres [email protected]. Administrator prześle odpowiedź na adres mailowy Użytkownika. 7.2.Reklamację dotyczące usług świadczonych przez inne podmioty przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, powinny być wniesione bezpośrednio do tych podmiotów, w przypadku dostarczenia ich [email protected] zostaną automatycznie przekierowane na adres danego podmiotu. 7.3.Reklamacja będzie rozpatrzona w przeciągu 14 dni roboczych od daty przesłania, a w przypadku spraw skomplikowanych, Administrator zastrzega sobie opcję przedłużenia o kolejne 7 dni, przy czym w zobowiązuje powiadomić nadawcę wiadomości. 7.4.Nadawca widomości po rozstrzygnięcia reklamacji ma prawo do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.
§ 8. PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 8.1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. 8.2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika. 8.3.Usługodawca ma prawo do usuwania treści naruszających prawo w szczególności tych naruszających niniejszy Regulamin. 8.4.Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. 8.5.Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do możliwości dodania treści w Serwisie lub nawet całkowitego zablokowania kontaUżytkownika. 8.6.Administrator w każdym przypadku może skasować bądź zablokować Materiały udostępnione przez użytkownika. 8.7.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostępu oraz sposobu funkcjonowania Portalu w każdym czasie. Administrator o istotnych zmianach będzie informował w Serwisie.
§ 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 9.1.Wszelkie prawa do treści znajdujących się na Serwisie, w szczególności prawa autorskie, prawo rejestracji znaków towarowych, przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowną Umowę. Nie zezwala się na kopiowanie, reprodukowania, ściąganie, publikowanie, nadawanie, transmitowanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub ponowne korzystania z Materiałów i treści, zamieszczonych na https://www.swiatgraczy.pl 9.2.Wszelkie zdjęcia, materiały, teksty, grafiki, logotypy, zamieszczone na stronie Serwisu należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. Możliwe jest ich użycie tylko na wyraźną pisemną zgodę Administratora lub podmiotów posiadających praw. 9.3.Wykorzystanie wymienionych powyżej Materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego. 9.4.Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystania udostępnionych treści wyłącznie z zakresie własnego osobistego użytku prywatnego. 9.5.W momencie udostępniania treści przez Użytkownika w Serwisie, wyraża on zgodę na przekazanie praw autorskich na rzecz PKMedia Piotr Kamiński oraz ich wykorzystywanie w przyszłości przez Administratora, tracąc tym samym prawo autorskie stworzonego przez siebie działa na rzecz Administratora.
§ 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI, WYKORZYSTYWANIE DANYCH I COOKIES 10.1.Administratorem danych osobowych jest PKMedia Piotr Kamiński, ul. Skrzetuskiego 50, 54-515 Wrocław, NIP:8942931079 email: [email protected] 10.2.Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). 10.3.ADO przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Serwisu. 10.4.Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie: a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od użytkownika) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, b. dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, c. prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, d. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, d. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 144, poz 1204 z późniejszymi zmianami), w tym przesyłanie newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, e. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art.172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800), 10.5.Administrator danych osobowych zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe: a. Dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć),b. Dane kontaktowe (e-mail), c. Inne dane przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z ADO 10.6.Podawanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z pełnej funkcjonalności oferowanych przez Serwis, a także do nawiązania konaktu z ADO. 10.7.W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego lub zapisaniem się do listy subskrybentów, Użytkownik otrzymuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności oraz danych o ADO. 10.8.ADO profiluje dane osobowe Użytkowników, w celu realizowania działań marketingowych. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego. 10.9.Z chwilą zarejestrowania konta Użytkownika w Platformie, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze Usługodawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Usług.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika. 10.10.Dane będą przechowywane przez okres konieczny, w związku z korzystaniem z nich, a następnie zostaną usunięte z Serwisu, nie dłużej niż rok od rozwiązania Umowy pomiędzy Stronami. 10.11.Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu, w takiej sytuacji istnieje możliwość braku dostępu, do niektórych treści należących do Serwisu. 10.12.ADO zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 10.13 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysyłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres PKMedia Piotr Kamiński, ul. Skrzetuskiego 50, 54-515 Wrocław. 10.13.Użytkownik ma prawo do: a. dostępu do treści danych,b. sprostowania/zaktualizowania danych,c. usunięcia danych, d. ograniczenia przetwarzania danych,e. przenoszenia danych,f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, g. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, h. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10.14.ADO rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich otrzymania. Z uwagi na skomplikowany stan sprawy istnieje możliwość przedłużenia o kolejne 14 dni robocze o czym ADO zobowiązuje się powiadomić Użytkownika. 10.15.ADO informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 10.16.Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na zasady zbierania, przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu. 10.17.W celu realizacji umowy ADO może udostępniać zebrane dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności on-line, podmioty świadczących na naszą rzecz Administratora usługi IT. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum, w formie która nie pozwala na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 10.18.ADO dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą. 10.19.Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza EOG. ADO korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG. 10.20.Zawartość przesłana do Portalu,wszelkie informacje osobiste, wpisy, Komentarze i Recenzje udostępnione online, w tym strona Profilu Użytkownika, mogą być gromadzone i używane przez innych Użytkowników. 10.21.Administrator używa plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników w szczególności do zapisywania informacji oraz dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych treści oraz informacji. 10.22.Administrator danych osobowych wykorzystuję pliki cookies w celach: a. Konfiguracji Serwisu, b. Rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, c. Zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treścid. Celem identyfikacji Użytkownika. e. Uwierzytelnienia użytkownika w Serwisie i zapewniania utrzymania sesji użytkownika w Serwisie, f. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności, g. Optymalizacja i zwiększenia wydajności świadczonych usług,h. Analiz i badań oglądalności. 10.23.Użytkownik może wyłączyć stosowanie cookies w ustawieniach przeglądarki. 10.24.Wyłączenie przez Użytkownika cookies może spowodować ograniczenia w funkcjonalności Serwisu. 10.25.Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityka Prywatności dostępna jest na stronie Internetowej. 10.26.Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawień przysługujących użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11.1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Serwisu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 11.2.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie http://www.swiatgraczy.pl w zakładce Regulamin. 11.3.Aktualny Regulamin Serwisu jest zawsze publikowany na stronie Serwisu. 11.4.Niniejszy Regulamin Serwisu wchodzi w życie w dniu 20 listopada 2020 r.